Thứ Ba, 18 Tháng Sáu, 2024

Bảo vệ tài sản cố định

Yêu cầu: - Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Công ty mà có các yêu cầu riêng...